• Ticības gads noslēdzies

  24. novembrī, Kristus Karaļa svētkos, katoliskajā pasaulē noslēdzies pāvesta Benedikta XVI izsludinātais Ticības gads. Kā zinām, iemesls tam bija 50. gadadiena, kopš atklāts Vatikāna II koncils, kā arī 20. gadadiena, kopš izdots Katoliskās Baznīcas Katehisms. Ticības gada laikā ikviens katolis tika aicināts no jauna atklāt savas garīgās dzīves saturu un pārdomāt ticības aktu, liecināt par savu ticību, praktizējot to dzīvē un darbībā.

  Lasīt
 • Baznīcas īsziņas

  * Pāvests Francisks paziņoja, ka 2014. gada 27. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētdienā, viņš divus savus svētīgos priekštečus, Jāni XXIII un Jāni Pāvilu II pasludinās par svētajiem. Svētais tēvs Francisks pāvestu Jāni XXIII, kurš sasauca Vatikāna II koncilu, raksturo kā cilvēku, kurš ļāva Kungam sevi vadīt. Savukārt Jānis Pāvils II, pēc viņa domām, bija “izcils Baznīcas misionārs, kurš veica neskaitāmus ceļojumus pa pasauli, lai visur sludinātu Eveņģēliju un tiktos ar dažādu reliģiju pārstāvjiem.”

  Lasīt
 • Kristīgā nāve

  Nāve ir zemes dzīves noslēgums. Mūsu dzīves tiek mērītas laikā, kura gaitā mēs maināmies, novecojam, un, tāpat kā visām dzīvām būtnēm uz zemes, arī cilvēkam nāve ir viņa dzīves parasts noslēgums. Šis nāves aspekts piešķir neatliekamību mūsu dzīvei: tas, ka esam mirstīgi, mums atgādina, ka mūsu dzīves laiks ir ierobežots:

  Lasīt
 • Apsveicam

  Bukmuižas un Andzeļmuižas draudzes prāvestu Andri Spruktu 35 gadu jubilejā (9. novembrī); Aglonas, Bērzgales, Peipiņu, Raģeļu un Rušonas draudzes vikāru Andžeju Lapinski dzimšanas dienā (28. novembrī). “Kungs ir uzticīgs — Viņš jūs stiprinās un pasargās no ļaunā” (2 Tes 3,3).

  Lasīt
 • Mūsu īstās mājas ir Debesīs

  Tuvu cilvēku nāve nes katram no mums sāpes, ciešanas, asaras. Zemes dzīves laikā Jēzum Kristum nomira draugs vārdā Lācars. Un arī mūsu Pestītājs, uzzinot to, sāka pārdzīvot, raudāja rūgtas asaras. Mēs šodien varam teikt: man nav kauns raudāt par mūžībā aizgājušajiem vecākiem, saviem draugiem, vistuvākajiem cilvēkiem, jo arī Jēzus raudāja pie sava drauga kapa. Tomēr, kad Jēzus staigāja pa šo zemi, Viņš bieži sacīja: “Neraudiet!” Šodien mūsu Pestītājs no sava svētā krusta grib arī atgādināt citus vārdus: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība: kas Man tic, lai arī viņš būtu nomiris, dzīvos” (Jņ 11,25). Šajos vārdos atrodams dzīvesprieks, miers, iepriecinājums un, galvenais, skaista ticība uz mūžīgo dzīvi. Šodien, pārdomājot Jēzus Kristus apsolījumus uz augšāmcelšanos, katrs no mums var paņemt sev līdzi trīs graudiņus, ko Pestītājs grib iesēt mūsu sirdīs un dvēselēs.

  Lasīt
 • Skaists divu brālīgo tautu ticīgo pasākums

  Tie Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu draudzes ticīgie, kuri Pasaules misiju svētdienas, 20. oktobra, pievakarē kuplā skaitā ieradās savā dievnamā, domāju, nebija vīlušies. Iepriekš izsludinātās lietuviešu katoļu garīdz- nieka un dzejnieka Jona Mačuļa — Mairoņa (1862 - 1932) 150. gadadienai veltītās izstādes atklāšana izvērtās, varētu pat teikt, par grandiozu pasākumu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka tajā piedalījās Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Ričards Degutis, Kupišķu draudzes (Panevēžas rajons) prāvests Rimantas Gudelis un vismaz pusotrs simts svētceļnieku no kaimiņu zemes, kas bija ieradušies trīs lielos un vienā mikroautobusā. Viņu vidū arī jauktais koris no Viļņas sv. Kazimira draudzes.

  Lasīt
 • Apsveicam!

  Dagdas dekanāta dekānu Pāvelu Odiņu priesterības gadadienā (ord. 06.10.1985.) “Lūk, Es sūtu eņģeli, kas ies tev pa priekšu un sargās tevi ceļā, un ievedīs vietā, kuru Es esmu sagatavojis.”(Izc 23, 20)

  Lasīt