Laikraksta redaktore

Iveta Leikuma (16.11.1962.) - redaktore, papildamats — korespondente/žurnāliste. Vidējā speciālā (pedagoģiskā) izglītība. Tālākizglītība projektu vadībā un sociālajā darbā. Stādā redakcijā no 2015. gada septembra. Tālr. 26439370ivetaleikuma@inbox.lv
 

 

   
   
 Laikraksta korespondents

Aleksejs Gončarovs (14.06.1944) — korespondents. Vidējā speciālā izglītība mežsaimniecības jomā. Redakcijā strādā kopš 1973. gada augusta. Veido publikācijas par visdažādākajām tēmām: daba, problēmas, likteņstāsti, sociālā aizsardzība un citas.
Tālrunis darbā — 65681464, mobilais — 26065838.

   

 

 

 

   
   
 Tulkotāja

Na­tā­li­ja Zda­nov­ska (24.05.1980.) - tul­ko­tā­ja no lat­vie­šu uz krie­vu va­lo­du. Augst­ākā iz­glī­tī­ba: 2003. g., Rē­zek­nes Augst­sko­la, Pe­da­go­ģis­kā fa­kul­tā­te, vā­cu va­lo­das un li­te­ra­tū­ras sko­lo­tā­ja. Re­dak­ci­jā strā­dā kopš 2013. ga­da 18. jūnija.
Mobilais tālrunis — 26853074

natalin240580@mail­.ru

   
   
 Maketētāja, mājas lapas redaktore