Pagasta svētki Skaistā

  • Kultūra
  • 19.07.2019 09:00
  • 359 skatījumi
img

Skaista man vienmēr būs īpaši tuva un mīļa, jo Sīvera ezera krastā reiz dzimis mans vecaistēvs, jo tur, lauku mājās, pavadītas burvīgas vasaras un vēlāk, dzīvojot ciematā, iepazīti jauki un viesmīlīgi cilvēki.

Tāpēc 13. jūlijā ar prieku piedalījos Skaistas pagasta svētkos. 
Mazajiem skaistiešiem saulainajā vakarā bija iespēja izbaudīt piepūšamo atrakciju priekus un panašķoties ar cukurvati, bet jau drīz visus uz svētku pasākumu aicināja kalnā skanošā mūzika. 
Čaklo roku sapostais kalns patīkami pārvērties – pateicoties projektu konkursā ’’Iedzīvotāji veido savu vidi 2019’’ gūtajam atbalstam, izveidota atpūtas zona ar galdiem, soliem un akmens grilu, bijušo strūklaku rotā krāšņi ziedi, pie estrādes pietiekami daudz solu, lai pasākumu apmeklētājiem ērta apmešanās vieta. Padomāts arī par mazuļiem – kamēr vecāki grilē vai vāra zupu, smilšu kaste vilina cept smilšu kūkas. Godinot Skaistas septiņgadīgo pamatskolu, izveidota piemiņas plāksne un uzstādīts karoga masts. 
No vēstures: “Skaistas skolas pirmsākumi meklējami 1897. gadā. Toreiz 3 klašu krievu tautskola pastāvēja līdz 1920. gadam. Pēc skolas nodegšanas mācības notika kāda zemnieka mājā. Pēc tam, 1921. gadā skolu pārcēla uz Geibu sādžu (Tagad Skaistas ciematu) un ierīkoja Lipovkas kroga stallī. Mācības notika latviešu valodā. 1930. gadā uzcēla internātu un skolotāju dzīvojamo māju. Skolēnu skaits strauji auga. Par labiem sasniegumiem skolai tika piešķirts ‘’Valsts pamatskolas ‘’ nosaukums. Skolēnu ēdināšana bija bez maksas, arī grāmatas nabadzīgākajiem izsniedza bez maksas. 1965. gadā skolas internātam blakus tika uzcelta piebūve ar 10 klašu telpām, 4 telpām pārējām vajadzībām un visas nodarbības 1965. gada septembrī sākās jaunajā skolā, kurā mācības turpinājās līdz 2000. gada maijam. Bet skolas ēka, kura pastāvēja no 1921-1965. gadam 2018. gadā tika nojaukta, jo bija avārijas stāvoklī.”
Pirms pasākuma atpūtas kalniņa ierīkotāji dalījās atmiņās par šo vēsturisko vietu. Jānis pastāstīja, ka Skaistas skolā mācījusies viņa mamma, slavēja tā laika skolotājus, kuri varen labi pratuši iemācīt reizrēķinu, arī pats skolas gaitas sācis Skaistā, tikai tolaik jaunākajā skolas ēkā, bet šeit, kur tagad uzstādīta piemiņas plāksne, bijusi sporta zāle un otrā ēkas pusē – ēdnīca. 
Viktorijai šis kalniņš ir īpaši mīļš, jo ar to saistās bērnības atmiņas. Dzimusi tepat, bijušajā Skaistas dzemdību nodaļā, vēlāk, kamēr māmiņa strādājusi Skaistas sakaru nodaļā pie komutatora, auklējusi mazo brāli blakus istabiņā, bijušajā pagasta ēkā, kur tagad estrāde. Jāsaka paldies Viktorijai, jo pateicoties viņas iniciatīvai, pirms vairākiem gadiem, bijušās pagasta mājas vietā ir izveidota Skaistas ciemata estrāde. 
Patiess prieks par čaklajiem skaistiešiem – projekta darba grupu “”Harmonija” un draugi”, kuri veiksmīgi realizējuši projekta ieceres autores Romualdas Umbraško un darba grupas vadītājas Guntas Ļaksas Timinskas radošās ieceres. 
Atklājot svētku pasākumu, Gunta teica: “Latvijas iedzīvotājiem ir sava valsts un dzimtā puse, kurā izvēlamies dzīvot un palikt. Mums, skaistiešiem, tā ir Skaista. Šis ciemata parks, estrāde, kurā satiekamies un svinam svētkus - kas var būt jaukāks par tautas kopā būšanu!... Projekta īstenošanā piedalījās ne tikai grupa ““Harmonija” un draugi”, bet arī vietējie uzņēmēji, zemnieki ar savu tehniku, bijušie skolas absolventi, Skaistas ciemata iedzīvotāji - visi kam rūp apkārtnes skaistums.
Paldies Krāslavas novada domei par finansējumu, Attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei un Skaistas pagasta pārvaldei par padomu un atbalstu, visām čaklajām un stiprajām rokām par iespēju Skaistas pagasta estrādei iedvest jaunu elpu un priecēt gan iedzīvotājus, gan viesus, īpašs paldies Ērikai Augucevičai par skaistajiem ziediem svētku rotājumam. 
Paldies visiem čaklajiem darbarūķiem:  Intai, Sanitai, Romai, Inārai, Veltai, Skaidrītei, Ludmilai, Gundegai, Staņislavam, Jāņiem, Pāvelam, Aivaram, Jurim, Ernestam, Olitai, Oļgertam, Anatolijam un visiem pārējiem dalībniekiem un atbalstītājiem!” 
Aizkustinoši svinīgi, skanot dziesmai “Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”, tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs, kas šeit plīvoja tautas Atmodas laikā. 1989. gada aprīlī to pacēla ciemata augstākajā vietā – virs skolas. Pagasta svētkos karogu pacelt tika aicināti tie, kuri piedalījās karoga pacelšanā pirms 30. gadiem - Jānis un Romualda Umbraško, Viktorija un Vladislavs Lenis, Regīna Kursīte, Juris Vecelis.
Turpinājumā izskanēja svētku koncerts, kurā piedalījās Dagdas un Krāslavas novada pašdarbnieki. Koncertu vadīja Edvīns Vecelis: “Tradīcija ik gadu svinēt Skaistas pagasta svētkus kļuvusi par neatņemamu Skaistas pagasta dzīves sastāvdaļu – tos ik gadu ar nepacietību gaida gan pagasta iedzīvotāji, gan viesi. 
Mums ir dots tikai īss mirklis atrasties šajā pasaulē - un šis mirklis ir mūsu dzīve; tā ir skaista un liela dāvana. Mīlestība, prieks, smiekli, cilvēka mīļākā nodarbe...kāda nu kuram tā ir, bet es zinu - Robežnieku tautas nama sieviešu vokālajam ansamblim ‘’Viktorija’’ ļoti patīk dziedāt un šodien viņu izpildījumā dziesma ‘’Latgales sirds’’ atklāj mūsu svētku koncertu.” Koncerta gaitā klātesošos ar solo dziedājumu iepriecināja arī grupas vadītāja Tatjana Raciņa.
Atsaucīgie skatītāji ar aplausiem atbalstīja visus pārējos koncerta dalībniekus - Skaistas Tautas nama līnijdeju grupu ‘’Harmonija’’ (vadītāja Sanita Vecele); Andrupenes Tautas nama ritma deju grupu ‘’Eiforija’’ (vadītāja Irina Vasiļevska); Robežnieku Tautas nama deju grupu ’’Robežnieku Alise’’, “Alises junioru grupu” (vadītāja Alla Zabelova); Ķepovas Saietu nama sieviešu vokālo ansambli «Iedvesma» un amatierteātri «Jautraviņas» (vadītāja un režisore Regīna Stepiņa); Šķaunes Tautas nama vokālo ansambli “Atpūtai” (vadītāja Ilona Kozlovska). Sirsnīgs paldies visiem pašdarbniekiem par viņu pašatdevi gatavojot priekšnesumus, par dzīvesprieka dzirkstīm, ko saņēma skatītāji!
Priekšnesumiem bagātā koncerta pārtraukumā Skaistas pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne un Krāslavas novada domes deputāte Viktorija Lene apsveica projekta dalībniekus, čaklākos pagasta iedzīvotājus un šogad pilngadību sasniegušos jauniešus -Airitu Dorofejevu un Armandu Kurpeniku. 
Pēc koncerta izturīgākie pasākuma dalībnieki rītu sagaidīja izdancojoties zaļumballē.
Iveta LEIKUMA