8 deputāti nobalso par spēļu zāli Krāslavā

img

Kā liecina Krāslavas novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 2018. gada 1. jūnijā Krāslavas novada domē no SIA “LVBet” tika saņemti 3 iesniegumi ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietu atvēršanai 3 vietās Krāslavā – Brīvības ielā 11 (blakus Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļai), Latgales ielā 16 (ēkā, kur atrodas lielveikals “Mego”) un Tirgus ielā 3 (bijusī kafejnīca “Madara”).

Domes sēdē 2018. gada 12. jūlijā, kurā piedalās 13 deputāti, ieskaitot novada domes priekšsēdētāju, katrs iesniegums (adrese) tiek izskatīts atsevišķi,  par katru atsevišķi balso  un vienbalsīgi tiek pieņemts lēmums atteikt izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai minētajās adresēs.   Pamatojums šiem lēmumiem aizņem vairāk kā A4 formāta lappusi katrs. Teksta fragments, kuru satur visi trīs atteikumi: “Atverot azartspēļu zāli ar azartspēļu automātiem Brīvības ielā 11, (Latgales ielā 16 un Tirgus ielā 3 ) Krāslavā, tiks paplašināts Krāslavas pilsētas azartspēļu klāsts, tādējādi azartspēlēs papildus tiks iesaistīti jauni spēlētāji. Lielākas iespējas azartspēlēs būs iesaistīt netālu esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus, kas negatīvi ietekmēs gan jauniešus, gan viņu ģimenes, gan sabiedrisko kārtību un drošību šajā pilsētas vietā.” Bravo! Deputāti vēl savu uzdevumu augstumos!Bet, kā liecina Krāslavas novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13,  2018. gada 3. augustā no SIA “LVBet” atkal saņemti iesniegumi ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai vienā adresē - Tirgus ielā 3. Šoreiz, klātesot domes sēdē 10 deputātiem, 2018. gada 14. septembrī visi vēlreiz vienbalsīgi pieņem lēmumu atteikt izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai minētajās adresēs.  Tikpat pamatotais atteikums atkal satur tekstu: “Atverot azartspēļu zāli ar azartspēļu automātiem Tirgus ielā 3, Krāslavā, Krāslavas novadā, tiks paplašināts Krāslavas pilsētas azartspēļu klāsts, tādējādi azartspēlēs papildus tiks iesaistīti jauni spēlētāji. Lielākas iespējas azartspēlēs būs iesaistīt netālu esošo dzīvojamo māju iedzīvotājus, kas negatīvi ietekmēs gan jauniešus, gan viņu ģimenes, gan sabiedrisko kārtību un drošību šajā pilsētas vietā.”Vēlreiz – Bravo!!! Deputāti aizstāv iedzīvotāju, savu vēlētāju intereses!Bet  SIA “LVBet” neliekas mierā – Krāslavas novada domē 2018. gada 7. novembrī atkal tiek saņemti 3 iesniegumi ar lūgumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietu atvēršanai 3 vietās Krāslavā – Brīvības ielā 11, Latgales ielā 16 un Tirgus ielā 3. Par to liecina ārkārtas sēdes protokols Nr.17. Un te notiek zili zaļi brīnumi, kurus var noklausīties 2018. gada 29. novembra sēdes audioierakstā.  Tā vietā, lai, kā citās pašvaldībās, kurās SIA “LVBet” uzstājīgi centās saņemt atļauju, rīkotu iedzīvotāju aptauju, ņemtu vērā sabiedrisko viedokli un veicinātu novada attīstības plānos daudzināto sabiedrības līdzdalību, domes sēdes vadītājs Viktors Moisejs paziņo, ka pirms domes sēdes notikušajā Plānošanas un infrastruktūras attīstības lietu komitejā, kad tika izskatīts šis jautājums, vēlreiz tikuši izvērtēti argumenti un ticis pieņemts lēmums - neatbalstīt atļaujas izsniegšanu divās citās adresēs, bet atbalstīt Tirgus ielā 3. Galvenie argumenti esot tādi – Kāpēc Aladins var darboties, bet cita spēļu zāle nē? Otrs arguments – tikšot saremontēta ēka centrā un trešais (citēju) “Tomēr darba vietas viņi arī piedāvā!”Pret šo ārprātu sēdē nostājās tikai viens deputāts - Raimonds Kalvišs, iesakot pieņemt domes saistošos noteikumus, kas vispār aizliegtu azartspēļu vietas Krāslavā, uz ko sēdes vadītājs piedāvāja pagaidīt, kamēr Saeima mainīs likumdošanu šajā jautājumā un tad būšot vieglāk aizvērt abas spēļu zāles…Tālāk no sēdes protokola, jo uzskatu, ka tautai jāzina savi “varoņi”: 
“Lēmuma projekta iesniedzējs un sagatavotājs:
Plānošanas un infrastruktūras attīstības komiteja
Priekšēdētājs:  Viktors Moisejs
Vietnieks: Viktorija Lene
Komitejas sastāvs:  Antons Ļaksa, Ēriks Zaikovskis, Dmitrijs Zalbovičs, Aleksandrs Savickis, Janīna Vanaga.No Krāslavas novada domes sēdes protokola Nr. 17
2018. gada 29. novembrī 
Jautājumā “Par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanas vietas – derību punkta,
bingo zāles un spēļu zāles atvēršanai Tirgus ielā 3, Krāslavā”
Ziņo: V.Moisejs, E.Ciganovičs (juriskonsults)
Debatēs piedalās: R.Kalvišs, Ē.Zaikovskis, J.Dobkevičs, A.Jevtušoks
Vārdiskais balsojums:
par – A. Jevtušoks, A. Ļaksa, V. Moisejs, J. Saksons, A. Savickis, G. Svarinskis, J. Tukāns, Ē.Zaikovskis
pret - V. Bīriņa, J. Dobkevičs, R. Kalvišs
atturas - nav
Atklāti balsojot, par – 8, pret – 3, atturas – nav, Krāslavas novada dome nolemj:
2018. gada 7.novembrī Krāslavas novada domē tika saņemts SIA “LVBet”, reģistrācijas Nr.50203083121, juridiskā adrese Elizabetes iela 33-8, Rīga, LV-1010, iesniegums ar lūgumu izsniegt atļauju azartspēļu organizēšanas vietas – derību punkta, bingo zāles un spēļu zāles atvēršanai Tirgus ielā 3, Krāslavā, Krāslavas novadā.Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija SIA “LVBet” 2018.gada 6.aprīlī izsniegusi licenci azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai Nr. A-69. Licencē norādītie azartspēļu veidi: spēļu automātu spēles, kāršu un kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle pa tālruni. Licence izsniegta uz nenoteiktu laiku.
Starp SIA “LVBet” un SIA “REAL PRO”, reģistrācijas numurs 41503042149, 2018. gada 17. maijā noslēgts nodomu protokols par nomas līguma noslēgšanu Nr.ND019 par telpu Tirgus ielā 3, Krāslavā, nomu azartspēļu organizēšanai. Telpu platība ir 183 m². Telpu īpašnieks nodomu protokolā dod piekrišanu azartspēļu organizācijas atvēršanai iepriekšminētajās telpās.Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešā daļa nosaka - ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.Ņemot vērā iepriekšminēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu un Azartspēļu un izložu likuma 42. panta otro, trešo un piekto daļu,
atļaut SIA “LVBet”, reģistrācijas numurs 50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-8, Rīga, LV-1010, azartspēļu organizēšanas vietas – derību punkta, bingo zāles un spēļu zāles atvēršanu Tirgus ielā 3, Krāslavā, Krāslavas novadā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.”Vai 8 deputāti aizmirsuši pašu vēstīto -  “Atverot azartspēļu zāli ar azartspēļu automātiem Tirgus ielā 3, Krāslavā, Krāslavas novadā, tiks paplašināts Krāslavas pilsētas azartspēļu klāsts, tādējādi azartspēlēs papildus tiks iesaistīti jauni spēlētāji. Lielākas iespējas azartspēlēs būs iesaistīt netālu esošo dzīvojamo māju iedzīvotājus, kas negatīvi ietekmēs gan jauniešus, gan viņu ģimenes, gan sabiedrisko kārtību un drošību šajā pilsētas vietā.”  Vai A. Jevtušoks, A. Ļaksa, V. Moisejs, J. Saksons, A. Savickis, G. Svarinskis, J. Tukāns, Ē. Zaikovskis ir par to???Kas ir SIA “LVBet”, kas tik uzstājīgi “laužas” Krās­lavā?
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)
Darbības veids: Azartspēles un derības 
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 33 - 8, Rīga
Reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls: 1,4 miljoni eiro
Informācija par patiesajiem labuma guvējiem (PLG) ir, bet  22.02.2019. LR Uzņēmumu reģistrs informēja, ka sabiedrību ar 100% ārvalstu kapitālu, kuras neiesniegs informāciju par PLG, darbība tiks izbeigta. Avots : Lursoft,  Uzņēmumu datu bāze.
Atbilstoši “Firmas.lv” datiem, uzņēmums reģistrēts 2017.gada 25.jūlijā un tas pieder Apvienotajā Karalistē reģistrētajam uzņēmumam “Osment Limited”. Autors: LETA 31.07.2017 
Pēc portāla news.lv datiem “LVBet” laikrakstos minēts 26 reizes – trīs 2017. gadā sakarā ar uzņēmuma reģistrēšanu, 2018. gadā par gada pārskata iesniegšanu un galvenokārt par to, ka SIA “LVBet” nesaņem atļauju no pašvaldības jaunai spēļu zāles atvēršanai ne Alūksnē, ne Smiltenē, ne Madonā, ne Līvānos, ne Gulbenē, ne Preiļos…Rakstos tiek uzsvērts, ka deputāti ņēmuši vērā iedzīvotāju viedokli. Tikušas rīkotas aptaujas. Citēšu Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles viedokli: “Līvānu novada domes deputāti ir savu vēlētāji deleģēti pārstāvji un mūsu pienākums ir aizstāvēt iedzīvotāju intereses, tāpēc gribam, lai iedzīvotāji dara zināmu mums savu viedokli šai jautājumā. Šādu iespēju nodrošinām, rīkojot iedzīvotāju aptauju. Tā arī parādīs cilvēku noskaņojumu šajā jautājumā. Šobrīd Līvānos jau darbojas divas spēļu zāles. Mans personīgais viedoklis – es nevēlos ar savu balsojumu veicināt procesus, kā rezultātā cilvēki, it īpaši jaunieši, nonāktu atkarībās, kas pazudina viņu nākotni, iedzen kredītu jūgā, izposta ģimenes”. … Kā domā Krāslavas novada deputāti? Centīšos tuvākajā laikā šo jautājumu uzdot katram personīgi.Iveta LEIKUMA