Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

 • Projekti
 • 21.12.2018 10:09
 • 1771 skatījumi
img

Latgales plānošanas reģiona mājas lapā (www.lpr.gov.lv) ir pieejama informācija par Latgales novadu pašvaldību atbalstu uzņēmējiem:

Krāslavas novads  • “Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”. Projektus konkursam var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kas vēlas sākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Iespēja piedalīties konkursā ir arī iepriekšējo gadu rīkoto konkursu uzvarētājiem, ceļot savu konkurētspēju, attīstot jaunus inovatīvus produktus/pakalpojumus. Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam – 3000 eiro.
 • Uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatores un lauksaimniecības attīstības speciālistu konsultācijas.
 • Pašvaldības mājas lapā ir izveidota sadaļa – Uzņēmējdarbība.
 • Pašvaldība sadarbojas ar citām institūcijām, rīkojot seminārus uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem, piemēram, Latgales plānošanas reģions, LLKC, VID, Altum.
 • Pašvaldība piešķir nodokļu atlaides saskaņā ar saistošiem noteikumiem Nr. 2010/4 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā”, kas reglamentē nekustamā īpašuma nodokļa atlaides rūpniecības uzņēmumiem, kā arī par ieguldītajiem finanšu līdzekļiem publiskajā infrastruktūrā un izveidotajām darbavietām.
 • Krāslavas pašvaldība atbalsta uzņēmējus, mazo biznesu – mājražotājus, amatniekus, tūrisma jomas pārstāvjus –, organizējot un finansiāli atbalstot piedalīšanos izstādēs, gadatirgos, starptautiskajos biznesa forumos, veicinot ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un novada atpazīstamību, kā arī paaugstinot informētību par biznesa attīstības iespējām un sniedzot atbalstu jaunu biznesa partneru meklēšanā.
 • Krāslavas novada dome rīko ikgadējo pasākumu “Krāslavas novada uzņēmējs”, lai apzinātu un godinātu uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmē novada attīstību, rada jaunas darba vietas, iesaistās pašvaldības aktivitātēs un sniedz atbalstu.


 Papildina Agita Svarinska, Krāslavas novada Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore: “Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” startēja 2012. gadā, tas veiksmīgi turpinās visus šos gadus, bet šogad, 2018. gadā, Krāslavas novada dome pirmo reizi izsludināja biznesa ideju konkursu “Īsteno ideju Krāslavas novadā!” Krāslavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem no 31 gada vecuma. Konkursa mērķis bija sekmēt darbavietu radīšanu, jaunu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos novadā. Konkursam tika iesniegti seši pieteikumi – divi no Ūdrīšu pagasta, viens no Skaistas pagasta un trīs no Krāslavas pilsētas. 2018. gada 31. maijā Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija apstiprināja biznesa plānu projektus, kuru realizācijai piešķīra finansējumu 8000 eiro apmērā”. Kontakti: Agita SvarinskaAttīstības nodaļa: Skolas iela 7, 12.kabinets, KrāslavaTālrunis: +371-65620286; e-pasts: agita.svarinska@kraslava.lv Dagdas novads • 4 pagastos ir pašvaldības finansēti Lauksaimniecības konsultanti.
 • Tiek atbalstīta tūrisma uzņēmēju un ražotāju dalība dažādās izstādēs (segti transporta izdevumi un arī dalības maksa).
 • Pašvaldība organizē tikšanās un seminārus par uzņēmējiem aktuālām tēmām.
 • Organizē biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā ar 5000 eiro budžetu, maksimālais atbalsts vienam pretendentam ir 2500 eiro.


 Papildina Tatjana Munda, Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinatore: “Vēloties sniegt atbalstu sava novada jaunajiem uzņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem (deklarētiem Dagdas novadā) vecumā līdz 35 gadiem (ieskaitot), kuriem ir griba un idejas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, Dagdas novada pašvaldība 2018. gadā izsludināja projektu konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Dagdas novadā”. Vienam konkursa uzvarētājam atbalsta summa nepārsniedza 2500 eiro. Projektu konkursa ietvaros tika iesniegti vien divi projektu pieteikumi, kuri arī guva finansiālo atbalstu 2398,47 eiro apmērā. Apstiprinātie projekti veiksmīgi tika īstenoti. Plānojot turpināt aktīvu darbu pie "Biznesa ideju konkursa" turpināšanas, 2019. gadā tiks izstrādāti vēl labāki nosacījumi, uzlabots nolikums, kā arī precizētas atbalstāmās darbības un budžets. 2018. gadā realizētie projekti noteikti ir tikai sākums un nākamajā gadā Dagdas novada pašvaldība sagaida lielāku iedzīvotāju aktivitāti.Kontakti: Tatjana Munda, Attīstības un plānošanas nodaļa, Alejas 4, Dagda.Tālruņi: +37165681437; +37127808574, e-pasts: dome@dagda.lv Aglonas novads • Aglonas novada zemnieku un uzņēmēju gada balva.
 • Regulāri tiek organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, pašvaldība organizē seminārus Aglonas novada iedzīvotājiem, lai veicinātu pašnodarbinātību, uzņēmējdarbības attīstību.
 • Tūrisma uzņēmēju popularizēšana starptautiskās tūrisma izstādēs, dažādos pasākumos.
 • Tūrisma bukletu izdošana, tūrisma mājas lapas uzturēšana Aglonas novada tūrisma uzņēmējdarbības popularizēšanai.


 Papildina Ineta Valaine, Aglonas novada domes Attīstības plānotāja, projektu vadītāja:“Darbu ar uzņēmējiem veic Aglonas novada tūrisma konsultants, trīs lauksaimniecības konsultanti, kas organizē apmācības lauksaimniekiem. Pašvaldības finansēti projektu konkursi uzņēmējdarbības atbalstam līdz šim nav notikuši. Aglonas novada uzņēmējdarbības centrs darbojās no 2010. līdz 2015. gadam. Saskaņā ar Aglonas novada Attīstības programmu 2012.- 2018. gadam pašvaldība veic informācijas apkopošanu par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībā un izplatīšanu mājas lapā, nodrošina regulāru informācijas sniegšanu par labajiem piemēriem masu medijos, gan vietējos, gan Latvijas mērogā, atbalstu novada uzņēmējdarbības popularizēšanai reģionā, Latvijas un starptautiskās tūrisma izstādēs, tūrisma mārketinga pasākumu plānošanu un īstenošanu, reklāmas materiālu izdošana katru gadu. Projekti uzņēmējdarbības atbalstam:Projekts Nr. 5.6.2.0/18/I/009Lai veicinātu uzņēmējdarbību un piesaistītu investīcijas, Aglonas novada pašvaldība saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plānu uzsākusi vērienīgu projektu, kas kopumā piesaistīs novadam 1281439,51 eiro lielas privātās investīcijas un radīs vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim. 2019. gadā tiks veikts iepirkums Radošo industriju centra būvniecībai. Projekts Nr. LLI-349Aglonas novada pašvaldība ir viens no septiņiem partneriem, kas 2018. gada maijā uzsāka īstenot Projektu “Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (“Learn Eco Travel”), Nr. LLI – 349, ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Aglonas novada tūrisma speciālisti, gidi, pašvaldību darbinieki, uzņēmēji un iedzīvotāji tika iesaistīti vairākos pasākumos projekta ietvaros. Vietējie iedzīvotāji apmeklēja Eko festivālu – Rušonas ezera svētki atpūtas bāzē “Silmalas”, savukārt gidi un uzņēmēji pilnveidoja zināšanas ekotūrisma pakalpojumu sniegšanā un veidošanā praktiskos semināros Antalieptē un Anīkščos Lietuvā septembrī un oktobrī. Apmācībās iegūtās zināšanas rezultējās Preiļos notikušajā seminārā decembra nogalē ekotūrisma maršrutu izstrādāšanā Lietuvas un Latvijas pierobežas teritorijās. Kontakti: Ineta Valaine, Somersetas ielā 34, Aglona. Tālrunis:+37129188350. Iveta LEIKUMA Raksts sagatavots ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Lietuvā atbalstu.