Uzsākts Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības projekts dabas izglītības attīstīšanai

Š.g. 1. aprīlī uzsākts Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Dabas izglītības sekmēšana — efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” (”Promoting nature education as efficient mean of awareness raising”). Projekta vadošais partneris ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Projekts tiks īstenots Latvijas, Igaunijas un Krievijas Federācijas teritorijā, un tā galvenais mērķis ir sabiedrības vides apziņas celšana ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta darbības reģionā, kā arī projektā iesaistīto dabas aizsardzības institūciju kapacitātes pilnveidošana dabas izglītības jomā.

Projekta ilgums ir 30 mēneši — līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas - Latvijas — Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instruments.

Projekta vadošais partneris (finansējuma saņēmējs)

Dabas aizsardzības pārvalde

Projekta kopējais finansējums

1 499 977,00 EUR (90% — 1 349 979,00 EUR, 10% — 149 998,00 EUR)

Dagdas novada pašvaldības kopējais projekta finansējums

76987,00 EUS (90%-69 288,30 EUR, 10%- 7 698,70 EUR )
Sadarbības partneri

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP, valsts iestāde, Latvija, Pierīga);
Dabas muzeja atbalsta biedrība (NVO, Latvija, Rīga);
Gaujas nacionālā parka fonds (NVO, Latvija, Pierīga);
Dagdas novada pašvaldība (valsts iestāde, Latvija, Latgales reģions);
Tartu Vides izglītības centrs (NVO, Igaunija);
Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs (NVO, Igaunija);
Pleskavas reģionālā sabiedriskā organizācija “Peipusa ezera projekts, Pleskava” (NVO, Krievijas Federācija, Pleskavas reģions);
Federālā valsts institūcija “Sebežas nacionālais parks” (valsts iestāde, Pleskavas reģions);
“Pleskavas reģionālais centrs apdāvinātu bērnu un jauniešu attīstībai” valsts iestāde (Krievijas Federācija, Pleskavas reģions);
Valsts dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības komiteja (valsts iestāde, Krievijas Federācija, Pleskavas reģions);
SanktPēterburgas sabiedriskā labdarības organizācija “Biologi dabas aizsardzībai” (NVO, Krievijas Federācija, SanktPēterburga).
Kopējo sadarbības partneru Īss projekta apraksts

Projekta laikā paredzēts veidot saikni starp valsts un nevalstiskajām organizācijām Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā, lai sekmētu pieredzes apmaiņu dabas izglītības jomā un dabas izglītības centru izveidošanā un attīstīšanā gan partneru starpā, gan starp mērķauditorijas grupām. Projekta redzamākais rezultāts būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības metodes, apmācīti speciā-listi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi, kas ņem vērā cilvēka vajadzības, bet tajā pašā laikā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu sabiedrības pastāvēšanu.

Plānotās aktivitātes ir dažādas, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, izmantojot dabas izglītības centru attīstīšanu, radot jaunas interaktīvas izstādes, inovatīvus mācību materiālus, apmācot jauniešus, skolotājus, pašvaldību pārstāvjus un organizējot seminārus.

Projekta mērķis

Apvienot idejas, kapacitāti un aprīkojumu, lai uzlabotu dabas izglītības situāciju un celtu sabied-rības vides apziņu ilgtspējīgai un integrētai dabas aizsardzībai projekta reģionā — Igaunijā, Latvijā un Krievijas Federācijā.
Plānotie rezultāti

Projekta redzamākais rezultāts būs paaugstināta kapacitāte 14 dabas izglītības centros; izstrādātas modernas dabas izglītības me- todes, apmācīti speciālisti, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un informētu sabiedrību par dabas aizsardzības nozīmi, kas ņem vērā cilvēka vajadzības, bet tajā pašā laikā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un ilgtspējīgu sabiedrības pastāvēšanu.

Dagdas novada pašvaldības projekta aktivitātes

Projekta realizācijas gaitā, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas, Rāznas nacionālajā parkā, Ezernieku pagastā, Jaundomes muižā, tiks izveidots un aprīkots apmeklētāju centrs un izveidota āra klase nodarbībām ārpus telpām. To esamība sekmēs teritorijas atpazīstamību, radīs interesi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, nodrošinās ieguvumu pašvaldībai (sakopta vide, darba vieta utt.), savukārt modernu tehnoloģiju pielietošana un interaktīvu nodarbību iespēja padarīs tos pievilcīgus dažāda vecuma un mērķgrupu auditorijai.

Rekonstruētajā telpā (540 m2)

· Vides klases iekārtošana — mēbeles (4 galdi, 30 krēslu, 5 skapji), biroja tehnika (portatīvais dators, projektors, sienas ekrāns, printeris A3).
· Ekspozīciju zāles iekārtošana — koncepcijas izstrāde un ekspozīcijas izveidošana. Tēma — ūdeņi. Latgale ir Zilo ezeru zeme. Jaundomes apkārtnē ir daudzi skaisti ezeri, tajā skaitā arī salām bagātākais ezers Baltijā — Ežezers. Ekspozīciju zālē paredzēts izvietot arī “touch screen”, kurā apmeklētājiem” būs pieejama informācija par Dagdas novadā esošajām ūdenstilpnēm un ūdens-tecēm.
· Foajē iekārtošana — darba vieta centra darbiniekam (lete, krēsls, dators, multifunkcionālā iekārta) un publiskā interneta kiosks apmeklētājiem.

Apkārt esošajā teritorijā

· Āra klases izveidošana — lapene ar margām un iebūvētiem soliem, galdu, kā arī tiltiņš-laipa no krasta līdz salai. Klasi paredzēts izvietot uz dīķa salas. Teritorijā atrodas 0,2 ha plašs dīķis ar 0,01 ha lielu salu. Tā būtu brīnišķīga iespēja organizēt nodarbības par ūdeņu tēmu, atrodoties tik tuvu dabai un ūdenim. Āra klasē projekta ietvaros plānots organizēt 5 “study days”, aicinot līdzdarboties Dagdas novada sko- lēnus.
· Teritorijas labiekārtošana — zemes darbi, jauna zālāja sēšana, celiņu izveide teritorijā.
· Informatīvais stends pie objekta, uz kura izvietota informācija par Vides izglītības centra piedāvātajām iespējām.

Aprīkojums vides nodarbībām

· Aprīkojums ūdeņu izpētei un putnu vērošanai apkārtnē — mikroskops, teleskops putnu vērošanai, binokļi, kā arī sīkais inventārs (kolbiņas, lupas u.c.).

Dalība projekta kopīgos pasākumos

· Apmācības, pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes u.c. mārketinga aktivitātes.
· Partneru tikšanās.

Vadošā partnera projekta kontaktpersona: Meldra Langenfelde, e-pasts - meldra.langenfelde@daba.gov.lv, tālrunis +371 29482965

Projekta mājas lapa: www.daba. gov.lv

Dagdas novada pašvaldības projekta kontaktpersona:

Ligita Nagļa, e-pasts - dagda.planotaja@inbox.lv, tālr.: +371 65681437

Dagdas novada pašvaldības projekta mājas lapa: www.dagda.lv

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.